Веб-сайт Пулинської районної державної адміністрації та районної ради
12000, Житомирська обл., Пулинський район, смт. Пулини, вул. Шевченка, 104, тел. 8(04131)3-16-14, 3-22-60, 3-11-22, 3-23-46, crda@i.ua
Історія Загальна характеристика Район у світлинах Інвестиції Анонси подій Інтернет-приймальня November 27th 2021 | 04:20

Пошук по сайту

Опитування
Чи підтримуєте Ви перейменування вулиць, назви яких пов"язані з періодом радянської України та СРСР
повністю
потрібно розглядати кожен випадок окремо
не підтримую
все одно
Розпорядження голови райдержадміністрації від 14.03.2013 "Про Положення з надання одноразової грошової допомоги"( зареєстровано в Червоноармійському районному управлінні юстиції 05.04.2013 за № 1/220)

 

 

 

УКРАЇНА

ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

   

  14.03.2013                                                                                                    73

Про Положення з надання

одноразової грошової  допомоги 

 

         Відповідно до ст.23 Закону України  «Про місцеві державні адміністрації», з метою  забезпечення соціального захисту  ветеранів війни, пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних  громадян і малозабезпечених сімей, які опинилися  в скрутному  матеріальному становищі:

1.  Затвердити   Положення  про надання одноразової грошової допомоги  малозахищеним  верствам  населення, які опинилися  у складних життєвих обставинах, що  додається.

 

2. Дане розпорядження набирає чинності після його державної реєстрації, але не раніше  дня офіційного оприлюднення.

3. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 13.06.03 № 190  «Про  затвердження Положення про надання  одноразової грошової допомоги громадянам та про відповідну комісію», зареєстроване  Червоноармійським районним управлінням юстиції 24 червня 2003 року за № 10/92.

Голова адміністрації                                                                         С.Й.Карпінський

  

 

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                         Розпорядження   голови

                                                                                     райдержадміністрації
                                                                   14.03.2013  № 73                          

ПОЛОЖЕННЯ  

про надання одноразової грошової допомоги малозахищеним верствам населення  району, які опинилися у складних життєвих обставинах  

                                                 І. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до пункту 1 частини 1 ст. 23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою забезпечення соціального захисту окремих категорій малозахищених верств населення Червоноармійського району.

1.2. Положення визначає умови та порядок надання одноразової грошової допомоги (далі - допомога) для підтримки малозахищених верств населення Червоноармійського району, які опинилися у складних життєвих обставинах, а також порядок створення, загальні організаційні та процедурні засади діяльності комісії з питань надання одноразової грошової допомоги малозахищеним верствам населення  райдержадміністрації ( далі -  комісія ).

1.3.Для отримання  допомоги  відповідно до цього  Положення  малозахищені верстви населення це  пенсіонери, непрацюючі малозабезпечені особи, інваліди, багатодітні сім'ї, одинокі матері, діти-сиріти, діти, які знаходяться під опікою,  особи, які звільнені з місць позбавлення волі, на період їх облаштування (до офіційного працевлаштування), особи, що мають складні життєві обставини - непередбачені та незалежні від них обставини (пожежа, повінь, стихійне лихо, смерть близьких родичів, довготривала хвороба, необхідність проведення складного і дорогого лікування з хірургічним втручанням тощо), які вони  не можуть подолати без сторонньої підтримки.

                     ІІ. Загальні організаційні засади діяльності комісії

 

 2.1.Комісія з питань надання одноразової грошової допомоги малозахищеним верствам  населення утворюється за розпорядженням голови  районної державної адміністрації  та є її дорадчим органом. У своїй діяльності  комісія  керується Конституцією України, законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної та  районної державних адміністрацій та  цим  Положенням.

          2.2.Метою діяльності комісії є розгляд питань, пов'язаних із наданням одноразової грошової допомоги малозахищеним верствам населення, які опинилися у складних життєвих обставинах.  

                                   ІІІ. Завдання та компетенція комісії

3.1.До завдань комісії  відносяться вивчення і встановлення підстав та умов надання  одноразової грошової допомоги, передбачених розділом  У цього Положення.

3.2.Комісія,  відповідно до покладених на неї завдань,  розглядає звернення    заявників щодо надання  допомоги.

3.3.Комісія  відповідно до покладених на неї завдань має право:

- одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію,  необхідну для виконання покладених на неї завдань;

- залучати до своєї роботи представників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації (за погодженням з їх керівниками), підприємств, установ, організацій усіх форм власності, громадських організацій (за їх згодою).


                                    ІУ. Процедурні засади діяльності комісії

 4.1.Персональний склад комісії затверджується розпорядженням голови  районної державної адміністрації.

 4.2.До складу  комісії  входять представники управлінь райдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, фінансів, служби у справах дітей,  загального відділу  апарату райдержадміністрації.

 4.3.Керівництво комісією здійснює голова комісії.

 Головою комісії за посадою є   начальник  управління   фінансів районної державної адміністрації. На період відсутності голови комісії його функції виконує заступник. Організаційне забезпечення діяльності комісії  здійснює  фінансове управління   районної державної адміністрації.

          4.4.Формою роботи   комісії є засідання, які проводяться у разі потреби, але не менше одного разу на місяць.

          Засідання комісії вважається правомочним, якщо у ньому бере участь більша половина членів комісії від її загального складу. Рішення комісії,  прийняті на засіданнях,  оформлюються протоколом. Протокол засідання комісії  підписується головою  комісії  або його заступником, який веде засідання, та секретарем комісії.

 Зміни до персонального складу комісії вносяться за поданням голови комісії та затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації . У засіданні  комісії беруть участь члени комісії та запрошені на засідання особи.

У. Підстави, порядок  та умови надання  одноразової грошової допомоги  

          5.1.Одноразова грошова  допомога надається малозахищенним верствам населення  району, які опинилися у складних життєвих обставинах. Грошова допомога надається за умови настання складних життєвих обставин. Зазначена допомога надається один раз на рік.

           5.2.Розгляд комісією питання про надання грошової допомоги здійснюється за письмовим зверненням заявника. В окремих випадках допомога може надаватися за одноособовим рішенням голови райдержадміністрації в порядку, визначеному даним Положенням.

5.3.Для надання грошової допомоги заявником до районної державної адміністрації подаються такі документи:

 -   заява;

 -   копія паспорта;

 -   копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків ( якщо особа через свої  релігійні переконання відмовилась  від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це  відповідний орган  державної податкової служби і має про це відмітку у паспорті громадянина України, то подається копія  зазначеної сторінки паспорта);

 -  довідка про склад сім'ї із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних зв'язків членів сім'ї;

 - копія документа, що підтверджує статус особи (посвідчення ветерана, довідка про встановлення інвалідності, довідка про звільнення з місць позбавлення волі тощо);

 - копії документів, що обґрунтовують наявність у особи складних життєвих обставин (медична довідка, акт обстеження житлово-побутових умов заявника,  довідки відповідних  установ  у разі пожежі, повені, стихійного лиха тощо).

5.4.У заяві про надання матеріальної допомоги зазначається :

-   прізвище, ім`я, по батькові та рік народження заявника;

          -   місце проживання заявника;

          - складні життєві обставини, якими заявник обґрунтовує потребу у наданні йому допомоги;

          -  цілі, для яких заявник просить надати  допомогу;

          -  дата подання заяви та підпис заявника.

5.5.Заяви про надання   допомоги, що надійшли поштою або надані під час здійснення головою  районної державної адміністрації чи його заступниками особистого прийому громадян, реєструються загальним відділом апарату  районної державної адміністрації з дотриманням загальних правил ведення діловодства.

5.6.Звернення заявників про надання одноразової грошової допомоги розглядаються протягом 30 календарних днів з дати їх надходження.

5.7.За наслідками розгляду поданих документів комісія більшістю голосів присутніх на її засіданні членів приймає рішення про надання або відмову у наданні  допомоги. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

 5.8.Відповідно до прийнятого комісією рішення секретар комісії готує :

 -  проект розпорядження голови районної державної адміністрації щодо надання одноразової грошової допомоги, де вказується прізвище, ім»я, по батькові, категорія малозахищеної особи,  місце її проживання, розмір допомоги, реєстраційний  номер облікової картки платника податків (у разі відсутності номера по зазначених у п.5.3. причинах,  вказується серія та номер  паспорта громадянина України) .

- проект аргументованої письмової відповіді про відмову у наданні  допомоги.

5.9. Районна державна адміністрація про надання/відмову у наданні одноразової грошової допомоги письмово інформує заявника.

Письмова відповідь про надання/відмову у наданні   допомоги   вручається   особисто  заявнику   або   може   бути   надіслана   поштою.

           5.10. Виплата  допомоги здійснюється управлінням праці та соціального захисту населення  районної державної адміністрації, як головним розпорядником коштів, виділених на соціальний захист населення. Виплата  допомоги  здійснюється через Червоноармійську філію Житомирського обласного управління  ВАТ «Ощадбанк».

Заступник голови адміністрації                                                                                             Р.Г. Тичина

 

 


Цікаві факти

Пошук в Інтернеті

Шукати

Прогноз погоди

Статистика
сьогодні:
18
всього:
41892
перегл. сторінки:
119

Веб-портал органів виконавчої влади України

Верховна Рада України

Інтернет-представництво президента України

Житомирська обласна державна адміністрація

© 2008 - 2021 Червоноармійська районна державна адміністрація


© 2008 - 2021 Червоноармійська районна рада