Веб-сайт Пулинської районної державної адміністрації та районної ради
12000, Житомирська обл., Пулинський район, смт. Пулини, вул. Шевченка, 104, тел. 8(04131)3-16-14, 3-22-60, 3-11-22, 3-23-46, crda@i.ua
Історія Загальна характеристика Район у світлинах Інвестиції Анонси подій Інтернет-приймальня December 2nd 2021 | 01:58

Пошук по сайту

Опитування


Про доступ до публічної інформації в Пулинській районній раді

 

 
 
Україна
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної ради
 
 
           від 19.07.2011 р.                                                                         № 58
 
Про заходи щодо забезпечення
доступу до публічної інформації
З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у виконавчому апараті районної ради, керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Визначити :
1.1. Виконавчий апарат районної ради відповідальним за опрацювання, організацію доступу до публічної інформації та за надання консультацій під час оформлення запитів на інформацію.
1.2. Радника голови районної ради з питань юридичного забезпечення ( а у разі його відсутності – секретар-друкарку) відповідальним за попередній розгляд, систематизацію, аналіз та реєстрацію у встановленому порядку і облік запитів на інформацію, контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на інформацію, що надходять до районної ради.
2. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію, затвердити форму запиту на інформацію  згідно з додатком 1.
3. Затвердити інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію та отримання відповіді на інформаційний запит згідно з додатком 2.
4. Затвердити перелік інформації з обмеженим доступом згідно додатку 3.
5. Визначити спеціальне місце для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями в приміщенні кімнати для депутатів адмінприміщення районної ради. 
6. Для копіювання необхідної інформації запитувача використовувати оргтехніку виконавчого апарату районної ради.
7. Керуючому справами виконавчого апарату районної ради Захарчуку М.П., раднику голови районної ради з питань юридичного забезпечення :
7.1. Вести з метою доступу до публічної інформації та її збереження облік документів, що містять публічну інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті Червоноармійської районної ради та внести пропозиції щодо створення інформаційного стенду районної ради.
7.2. Запровадити облік запитів на інформацію на паперових носіях.
7.3. Забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень районної ради, прийнятих рішень ради та розпоряджень голови районної ради, а також систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про діяльність районної ради.
7.4. Забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті районної ради інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форм запитів на інформацію.
7.5. Внести зміни до посадових інструкцій працівників до 25.06.11, де передбачити здійснення функцій, визначених у даному розпорядженні.
8. Керуючому справами виконавчого апарату районної ради Захарчуку М.П. визначити перелік відомостей, що становлять службову інформацію, якою володіє районна рада і яка використовується в районній раді.
            9. Головному бухгалтеру виконавчого апарату районної ради Коханському Р.М. :
            9.1. Після затвердження Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання та друк документів внести пропозиції щодо визначення розміру фактичних витрат на виготовлення виконавчим апаратом копій документів обсягом більш як 10 сторінок, що надаються при задоволенні запиту на інформацію, та порядку їх зарахування.
            9.2. Внести пропозиції щодо забезпечення фінансування витрат, пов'язаних із виконанням Закону України «Про доступ до публічної інформації».
            10. Керуючому справами виконавчого апарату районної ради Захарчуку М.П. організувати проведення навчання працівників виконавчого апарату з питань забезпечення доступу до публічної інформації.
11. Ознайомити з даним розпорядженням всіх працівників виконавчого апарату районної ради під розпис.
12. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого апарату районної ради Захарчука М.П.
 
     Голова районної  ради                                                                           А.П.Липко
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 1 до розпорядження
голови районної ради   від 19.07. 11 № 58
 
ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
 

 

Розпорядник інформації: Червоноармійська районна рада
 
Кому: голові Червоноармійської районної ради Липку А.П.
 

 

П.І.Б. запитувача (назва юридичної особи, об’єднання громадян)
 
Адреса запитувача (домашня, юридична)
 
П.І.Б. представника запитувача, посада (для юридичних осіб та об’єднань громадян)
 
 

 

Загальний опис необхідної інформації
 
або
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит
 
  

 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін.
Відповідь надати:
Поштою 
/Вказати поштову адресу/
Факсом
/Вказати номер факсу/
Електронною поштою
/Вказати E-mail/
 
Підкреслити обрану категорію

 

 Контактний телефон
 
Дата запиту
 
Підпис
 
 Зареєстровано ________________________________________
 
Керуючий справами                                                        М.П.Захарчук
 
Додаток 2
до розпорядження
голови районної ради
від     19.07. 11. № 58
 
 
ІНСТРУКЦІЯ
щодо процедури подання запиту на інформацію та отримання відповіді на інформаційний запит
 
1. Загальні положення
 
1.1. Ця інструкція регламентує порядок оформлення, реєстрації, обробки та надання відповідей на інформаційні запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
1.2. Запити на інформацію оформлюються державною мовою.
 
 
2. Приймання та реєстрація запитів на інформацію
 
2.1. Запити на інформацію можуть подаватись заявником особисто, поштою, факсом або електронною поштою.
2.2. Непідписані, незасвідчені, пошкоджені або надіслані не за адресою запити повертаються відправнику або пересилаються адресатові.
2.3. Не приймаються до розгляду запити без ідентифікації автора такого запиту.
2.4. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію, ці запити оформлюються на бланках відповідно до затверджених розпорядженням голови районної ради форм запитів на інформацію від фізичної, юридичної осіб та об'єднань громадян. Запитувачі мають право надавати запити, оформлені за довільною формою.
2.5. Усі запити на інформацію, що надходять на адресу районної ради, приймаються, реєструються та терміново передаються раднику голови районної ради з питань юридичного забезпечення або особі, що його замінює для попереднього розгляду.
2.6. Запити на інформацію реєструються на паперових носіях в окремій папці.
2.7. Датою надходження запиту на інформацію до Червоноармійської районної ради є дата реєстрації запиту в журналі реєстрації запитів на публічну інформацію.
 
3. Розгляд запитів на інформацію та підготовка відповідей на них:
 
3.1. Попередній розгляд запитів на інформацію проводить радник голови ради з питань юридичного забезпечення або особа, яка його замінює, невідкладно з часу надходження такого запиту, готує проект резолюції голови ради із зазначенням терміну виконання та терміново подає його на розгляд голові ради.
3.2. Після визначення головою ради виконавця запиту на інформацію запит терміново передається виконавцю для його розгляду та підготовки необхідної відповіді.
3.3. Термін надання відповіді на інформаційний запит складає п’ять робочих днів.
3.4. У разі необхідності опрацювання великого обсягу інформації, термін підготовки відповіді на запит може бути продовжено до 20 робочих днів, про що у 5-денний термін з моменту надходження запиту повідомляється заявнику.
3.5. Підготовлена відповідь на інформаційний запит надається заявнику відповідно до вказаного ним способу: особисто, поштою, факсом, електронною поштою з відповідною її реєстрацією.
3.6. Датою надання відповіді на інформаційний запит є дата реєстрації цієї відповіді в журналі обліку запитів на інформацію.
 
4. Систематизація, аналіз та контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на інформацію
 
4.1. Радник голови районної ради з питань юридичного забезпечення проводить систематизацію, аналіз та контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на інформацію, що надходять до районної ради, та щомісячно оприлюднює її на веб-сайті районної ради.
4.2. Радник голови районної ради з питань юридичного забезпечення завчасно попереджає виконавця відповіді на запит про термін надання такої відповіді.
 
 
 
Керуючий справами
виконавчого апарату
районної ради                                                                                 М.П.Захарчук   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 3
до розпорядження
голови районної ради
від   19.07.11 № 58
 
Публічна інформація з обмеженим доступом
 
 Інформацією з обмеженим доступом є:
 
     1) конфіденційна інформація;
     2) таємна інформація;
     3) службова інформація.
 Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:
 
    1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної
цілісності  або   громадського   порядку   з   метою   запобігання
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для
захисту репутації або прав   інших   людей,   для   запобігання
розголошенню   інформації,   одержаної   конфіденційно,   або для
підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
 
     2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим
інтересам;
 
     3) шкода   від   оприлюднення   такої   інформації переважає
суспільний інтерес в її отриманні.
 
 

Конфіденційна інформація
 - інформація, доступ до якої 

обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних 

повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку 

за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. 
 
 

Таємна інформація
 - інформація, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною 

визнається   інформація,   яка   містить   державну,   професійну, 

банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом 

таємницю. 
Службова інформація 
 - інформація, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності   установи   або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень. 
 
Керуючий справами
виконавчого апарату
районної ради                                                                                 М.П.Захарчук   

Цікаві факти
За інформацією відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації станом на 01.09.2017 року у Реєстрі зареєстровано 16823 виборця

Пошук в Інтернеті

Шукати

Прогноз погоди


Статистика
сьогодні:
42
всього:
125748
перегл. сторінки:
723

Веб-портал органів виконавчої влади України

Верховна Рада України

Інтернет-представництво президента України

Житомирська обласна державна адміністрація

© 2008 - 2021 Червоноармійська районна державна адміністрація


© 2008 - 2021 Червоноармійська районна рада