Веб-сайт Пулинської районної державної адміністрації та районної ради
12000, Житомирська обл., Пулинський район, смт. Пулини, вул. Шевченка, 104, тел. 8(04131)3-16-14, 3-22-60, 3-11-22, 3-23-46, crda@i.ua
Історія Загальна характеристика Район у світлинах Інвестиції Анонси подій Інтернет-приймальня November 29th 2021 | 01:18

Пошук по сайту

Опитування


Регламент РДА

РЕГЛАМЕНТ

районної державної адміністрації

 

РОЗДІЛ I

 Загальні  положення

           1. Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації ( далі – райдержадміністрація).

           2. Розгляд у райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема делегованих відповідною радою повноважень, проводиться  апаратом райдержадміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою райдержадміністрації.

           3. Робота  райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

           Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

           Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

           4. Розподіл обов'язків між посадовими особами райдержадміністрації проводить голова      райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

           1) повноважень і функцій посадової особи;

           2) управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації (далі – структурні підрозділи райдержадміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

           3) підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;

           4) порядку заміщення голови райдержадміністрації, його першого заступника та заступника у разі їх відсутності.

           5. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови ( відповідно до розподілу обов'язків) і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

РОЗДІЛ II

Організація роботи апарату райдержадміністрації

           1. Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

           1) опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них    аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови і заступників голови райдержадміністрації;

           2) здійснює опрацювання проектів розпоряджень, розробляє за дорученням голови райдержадміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

           3) перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації структурними підрозділами райдержадміністрації; вивчає  та узагальнює їх досвід роботи і надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації;

           4) за дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку району;

           5) здійснює правове забезпечення  діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

           6) готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

           7) проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на території району, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

           8) здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації; забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку райдержадміністрації; забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщенні райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці;

           9) проводить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

           10) забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації;

           11) виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.

           2. Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також з районною радою.

           3. Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та положення про  апарат, що затверджується головою райдержадміністрації

РОЗДІЛ III

Планування  роботи  районної державної адміністрації                                             

           1. Робота районної державної адміністрації проводиться  за перспективними (річними), поточними ( квартальними) планами, які затверджуються  розпорядженням голови районної державної адміністрації,  а також за місячними  планами основних оргзаходів керівництва райдержадміністрації і районної ради, що погоджуються між головами районної    державної адміністрації та районної ради.

           2. Робота апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації проводиться за  місячними або квартальними планами, які погоджуються  із заступниками голови, керівником апарату /відповідно до розподілу обов’язків /.

           Місячні плани роботи  структурних підрозділів райдержадміністрації, структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації розробляються з урахуванням особистих планів роботи їх працівників.    

           3. Формування планів роботи районної державної адміністрації здійснюється сектором організаційної роботи апарату районної державної адміністрації за пропозиціями управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, погоджених із заступниками  голови районної  державної  адміністрації, керівником апарату ( відповідно до розподілу обов’язків ).

           4. Пропозиції до квартального плану роботи районної державної адміністрації подаються сектору організаційної роботи апарату  адміністрації не пізніше ніж за  15  днів  до початку кварталу.

 Контроль за формуванням планів роботи районної державної адміністрації                      здійснюється  керівником апарату адміністрації.               .

           5. Сформований сектором організаційної роботи апарату адміністрації та погоджений в установленому  порядку проект плану роботи районної державної адміністрації вноситься на розгляд  голові адміністрації не пізніше ніж за 10 днів до початку кварталу, затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації не пізніше ніж за 5 днів до початку кварталу і не пізніше ніж у триденний строк після його затвердження доводиться до виконавців, а також надсилається до обласної державної адміністрації.

           6. Плани роботи районної державної адміністрації  повинні передбачати  заходи, спрямовані на реалізацію державної регіональної політики, виконання Конституції України, законів України, актів  Президента  України, Кабінету Міністрів України, інших органів влади вищого рівня, державних і регіональних програм соціально-економічного розвитку, здійснення інших наданих державою, а також делегованих  районною радою повноважень.

           7. Квартальний  план  роботи районної державної адміністрації повинен  включати:

           1) перелік актуальних  питань, пов’язаних  із реалізацією заходів соціально- економічного розвитку району, функціонування галузей господарського комплексу та розв’язання  проблем соціальної сфери, поліпшення діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодії з органами місцевого самоврядування, що потребують розгляду на засіданнях колегії, нарадах у голови районної державної адміністрації, його заступників та вжиття додаткових заходів для їх вирішення;

           2) перелік законів України, постанов Верховної Ради України, актів та доручень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації, рішень районної ради, хід реалізації яких буде оперативно розглядатися в порядку перевірки їх виконання;

           3) перелік основних організаційно-масових заходів, проведення яких здійснюється районною державною адміністрацією або за її участю                                             

           До квартального плану  роботи в обов’язковому порядку включаються також питання:

           1) про підсумки діяльності районної державної адміністрації за відповідний період із визначенням   основних напрямів подальшої роботи;

           2) про роботу структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо виконання законів України, постанов Верховної Ради України, актів та доручень  Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр - міністра України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень та доручень голови  райдержадміністрації,   або по реалізації їх повноважень.

           8. Планування  діяльності  районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється  з урахуванням статті 7 Закону України   “Про засади державної регуляторної  політики у  сфері господарської діяльності”. Питання, що передбачають підготовку регуляторних актів, а також внесення змін до них, оприлюднюються  не пізніше  як у десятиденний  строк після затвердження  відповідного плану роботи, до якого вони включені.        

           Заплановані питання щодо роботи структурних підрозділів райдержадміністрації та виконавчих органів місцевого самоврядування повинні, як правило, передбачати проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на місцях.

           9. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи ра-

йонної  державної адміністрації за  рішенням  голови районної державної адміністрації.

           Виключення окремого питання з плану роботи здійснюється за дозволом голови        райдержадміністрації, на підставі доповідної записки заступника голови, керівника апарату  райдержадміністрації  (відповідно до розподілу обов’язків).

           10. Контроль за виконанням планів роботи районної державної адміністрації здійснюється заступниками голови та керівником апарату   райдержадміністрації  (відповідно до  розподілу обов’язків).

 

РОЗДІЛ IV

Взаємовідносини районної державної адміністрації з іншими

органами державної влади та  органами місцевого самоврядування

           1.Взаємодія районної державної адміністрації з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями здійснюється  відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” її керівництвом з управліннями та іншими структурними підрозділами, відділами апарату районної державної адміністрації на відповідних  рівнях з метою забезпечення чіткого і злагодженого їх функціонування шляхом визначення завдань, погодження планів і дій, здійснення контролю за дотриманням при їх реалізації чинного законодавства, обміну оперативною управлінською інформацією, проведення спільних  засідань, нарад та інших заходів.                                            

           2.Центром координації взаємодії державної адміністрації з іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями є апарат районної державної адміністрації.

           3.Відповідальність за координацію взаємодії апарату районної  державної адміністрації з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями покладається на керівника апарату  районної державної адміністрації .

           4.Головною ланкою  у здійсненні взаємодії апарату держадміністрації з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями є його сектор організаційної роботи. Порядок забезпечення сектором організаційної роботи взаємодії  визначається цим Регламентом та Положенням про зазначений сектор.

            5. Райдержадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку району до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

           З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку району, що надійшов від інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

РОЗДІЛ V

Порядок здійснення контролю за дотриманням місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування законності при виданні розпорядчих документів та реалізацією органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади       

           1. Контроль за дотриманням органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями  громадян Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, актів та доручень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, інших  органів виконавчої влади вищого рівня, виконанням  делегованих їм  законом повноважень органів виконавчої влади здійснюється районною державною адміністрацією шляхом перевірок їх діяльності та аналізу їх актів за напрямами, визначеними Законом України “Про місцеві державні адміністрації” ( ст. 16), відповідно до планів, що затверджуються головою районної державної адміністрації.

       2. З метою реалізації районною державною адміністрацією передбачених Конституцією України, Законами України “Про  місцеві державні адміністрації” та “Про місцеве самоврядування в Україні” повноважень  щодо контролю за дотриманням місцевими  органами виконавчої влади та посадовими особами місцевого самоврядування законності при виданні розпорядчих документів, а також здійснення  виконавчими органами та посадовими  особами місцевого самоврядування делегованих їм Законом повноважень органів виконавчої влади, виконкоми сільських, селищної рад надсилають до районної державної адміністрації копії своїх актів, прийнятих з питань  делегованих повноважень. Районна  державна адміністрація надсилає до обласної державної адміністрації копії всіх прийнятих головою розпоряджень, протоколів засідань колегії у 10-денний термін наступного місяця.

           3.Загальний порядок  контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень  органів виконавчої влади визначено постановами Кабінету Міністрів України від 09.03.99 № 339 та від 05.07.04 № 835, розпорядженням голови  облдержадміністрації від 29.03.99 № 199 та листом облдержадміністрації  від 20.07.04  №5-4/3968 з даного питання.

           4.У день надходження до районної державної адміністрації і  реєстрації у секторі організаційної роботи апарату райдержадміністрації  копій актів виконкомів    сільських,     селищної рад та  сільських голів ці  документи подаються головному спеціалісту - юрисконсульту апарату адміністрації, який протягом десяти робочих днів забезпечує проведення правової експертизи отриманих документів і у разі виявлення в них порушень законодавства готує і вносить  на розгляд голови районної державної адміністрації проекти розпоряджень  про скасування таких актів, а  у разі  виявлення протизаконних актів – готує проект позовної заяви до суду.

           5.Розпорядженням голови районної державної адміністрації про скасування актів місцевих  органів виконавчої влади, прийнятих з порушеннями законодавства, доводиться до їх відома в установленому  порядку , а в  разі потреби – до населення через засоби масової інформації.

           6.Головний спеціаліст- юрисконсульт  апарату адміністрації здійснює  облік розпорядчих документів органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, прийнятих з порушеннями законодавства,  та скасованих рішень у зв’язку  з  невідповідністю їх чинному  законодавству, раз в півріччя  готує аналітичні довідки про стан законності при виданні рішень  виконкомів сільських та селищної рад, які після розгляду головою районної державної адміністрації надсилаються виконкомам сільських та селищної рад, сектору організаційної роботи апарату районної державної адміністрації для відповідного реагування.

           7.Після проведення головним спеціалістом - юрисконсультом  апарату адміністрації правової експертизи копії розпорядчих документів передаються до сектору організаційної роботи  апарату адміністрації для подальшого аналізу і  використання в роботі. Після закінчення календарного року зазначені документи передаються в установленому  порядку до архіву  апарату адміністрації.

 

РОЗДІЛ VI

Кадрова робота

         1. Кадрова робота у райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування райдержадміністрації  висококваліфікованими і компетентними працівниками.

           2. Організація кадрової роботи у райдержадміністрації здійснюється за затвердженим головою райдержадміністрації річним  планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

           3.Організація кадрової роботи в апараті райдержадміністрації та у структурних підрозділах райдержадміністрації покладається на головного спеціаліста  з питань персоналу, а в структурних підрозділах, які мають штатну чисельність до п’яти осіб, виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників.

           Кадрова робота проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

           4.Прийняття на державну службу до райдержадміністрації здійснюється в порядку, встановленому  законодавством про державну службу.

           Керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

           Прийняття працівників на роботу до райдержадміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.

           Особи, які вперше  зараховуються на державну службу, складають Присягу  державного службовця і підписують її текст, про що  робиться запис  у трудовій книжці, а також  ознайомлюються  і підписують  тексти Загальних правил  поведінки державних службовців та  Попередження про спеціальні обмеження, встановлені  Законами  України «Про  державну службу»  і «Про запобігання корупції» щодо прийняття на державну службу та її проходження.

           5. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

           6. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар’єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

           7. Райдержадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами,  нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

           8. На кожного прийнятого до райдержадміністрації працівника оформляється особова справа.

           9. Відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в апараті райдержадміністрації  та її структурних підрозділах, добір персоналу, планування та організацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу,  її проходження та припинення несе головний спеціаліст з питань персоналу.

РОЗДІЛ VII

Організація роботи з документами

та контролю за їх виконанням

           1.Організація  роботи з документами  у райдержадміністрації  здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до Типової інструкції  з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 №1242.

              Інструкція з діловодства  в райдержадміністрації  затверджена розпорядженням голови райдержадміністрації  від 27.02.2012 №48 зі змінами, внесеними розпорядженням голови райдержадміністрації від 27.07.2016 №217.            

              Організація роботи з документами, що містять інформацію  з обмеженим доступом, здійснюється в установленому  законодавством порядку.

           2.Контроль  за організацією виконання  документів здійснюють  голова  райдержад-

міністрації,  заступники голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівник апарату райдержадміністрації та керівники її структурних підрозділів.

           3. Відповідальність   за  виконання  документів  несуть   заступники голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівник апарату райдержадміністрації та керівники  структурних підрозділів.

     4.Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

     Обов'язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами  законодавства, дорученнями Прем'єр-міністра України, розпорядженнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

     Контроль за  виконанням завдань, визначених актами  законодавства, дорученнями Прем'єр-міністра України, розпорядженнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, а також за розглядом звернень громадян здійснюється загальним відділом апарату райдержадміністрації.

              5. Контрольні  терміни виконання завдань,  визначених у документах органів влади  

вищого рівня, розпорядженнях та дорученнях  голови райдержадміністрації, а також терміни

надання проміжної та остаточної інформації про виконання визначаються керівниками, що

видають  документ та вказуються в тексті документа.

             Якщо строк не визначено, виконання здійснюється протягом 30-ти календарних днів, а

 документи з позначкою “терміново” – протягом 7 днів  від дати підписання документа.

   Строк підготовки проектів документів  визначається з урахуванням того, що:

- проекти рішень або  інформації про виконання актів  та доручень Президента України, що надсилаються  Кабінетом Міністрів України  до райдержадміністрації, подаються до Кабінету Міністрів України  або інших  центральних органів  влади, за якими визначено скликання,  за 10 днів  до закінчення місячного строку від дня підписання таких документів,  якщо  інший строк не  зазначений в документі;

народний  депутат, група  народних депутатів,  комітет Верховної  Ради України в письмовій формі   повідомляються про результати  розгляду  його /їх/  запиту у  15-денний строк  з дня  його одержання або в інший, встановлений   Верховною  Радою України  строк.

   Офіційна письмова  відповідь   на депутатський  запит, внесений депутатом  місцевої ради або групою депутатів, надається раді  і  депутату  місцевої ради у встановлений радою строк.

   Розгляд і надання  письмової відповіді на депутатське звернення  здійснюється протягом 10-ти днів  з моменту його одержання.

  Запити та звернення народних депутатів  України, що надсилаються Кабінетом Міністрів України для вжиття  відповідних заходів,  розглядаються відповідно  у 10-ти і

5-и  денний строк після реєстрації  у  Секретаріаті Кабінету Міністрів України.

           7. Інформацію  про стан виконання конкретних завдань виконавці не пізніше як за 2 дні   до закінчення строку, визначеного  п.  8  подають до райдержадміністрації та у разі необхідності з проектом  інформації  органу влади вищого рівня чи  іншому  адресату.

          Звітна інформація подається особою, визначеною в завданні або через об’єктивні причини, іншою особою. Якщо документ мають виконувати кілька виконавців, його виконання  та подання  інформації організовується особою, зазначеною першою.

           Датою виконання  звдань, визначених  рішеннями Кабінету Міністрів України, дорученнями  Прем’єр-міністра України, першого віце-прем’єр-міністра, віце -  прем’єр-міністрів, які  надаються  відповідно до вимог законів, постанов    Верховної Ради України, актів та доручень Президента України,  вважається дата   реєстрації  у Секретаріаті Кабінету Міністрів України  документів,  які  містять інформацію  про їх  виконання,  або  проектів  відповідних  нормативно-правових  актів.

           Датою виконання завдань, визначених  розпорядженнями,  дорученнями  голів облдержадміністрації  та  райдержадміністрації, їх  заступниками   вважається дата  реєстрації в апараті райдержадміністрації  документів, які  містять  інформацію про їх виконання.

           У разі неможливості виконання завдання в установлений строк,  виконавець не пізніше як за 3  робочих дні до  закінчення встановленого строку, а щодо документа беззазначення строку, за 3 дні до закінчення 30-ти денного строку вносить подання про перенесення  в установленому порядку строку виконання завдання з обгрунтуванням такої   неможливості.

           Строк виконання документа може бути змінений лише за  вказівкою посадової особи, яка його встановила, а у разі її відсутності – посадової особи, яка  її заміщає.

           Пропозиції  щодо продовження строків  виконання документа або окремих його завдань вносить відповідний структурний підрозділ, що забезпечує його реалізацію, за погодженням із загальним відділом апарату райдержадміністрації та на підставі аналізу інформації  виконавців,   висновків   інших структурних підрозділів, відповідальних за контроль, і в разі потреби  -  додаткового     вивчення питання.

           8. Доопрацювання проектів документів, повернених облдержадміністрацією, проводиться не пізніше ніж у 5-ти денний строк після підписання відповідного доручення,

якщо у дорученні не зазначено інше.

  9. Контроль за  виконанням  актів   законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад здійснюється шляхом

            аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходять від виконавців;

            систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

             проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

             розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії,  нарадах у голови райдержадміністрації або його заступників.

           10. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається відповідно Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади вищого рівня підписує голова райдержадміністрації.

           Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови райдержадміністрації або його заступника ( відповідно до розподілу обов'язків).

           Щоквартально  голова райдержадміністрації  видає   розпорядження  про зняття з контролю  окремих  розпоряджень  на підставі   узагальнених матеріалів виконавців за погодженням заступника голови  райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 

РОЗДІЛ VIII

Організація розгляду звернень громадян

та проведення особистого прийому громадян

                

           1. Відповідно до Закону України “Про звернення  громадян” районна державна адміністрація розглядає пропозиції (зауваження), заяви ( клопотання), скарги громадян ( далі – звернення )  та повідомляє авторів про результати  їх розгляду.

           2.Організація розгляду звернень та особистого  прийому громадян покладається на загальний відділ апарату райдержадміністрації, який підпорядковується керівнику апарату  райдержадміністрації.

           3.Організація  роботи щодо розгляду звернень та особистого прийому громадян в райдержадміністрації здійснюється згідно з вимогами Конституції України (ст. 40), Законів України “Про звернення громадян”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, актів   Президента України та Уряду України.

 

Розгляд звернень громадян

           4. Письмові звернення громадян, надіслані поштою або передані до райдержадміністрації, що відповідають вимогам статті 5 Закону України “Про звернення громадян”, реєструються і попередньо розглядаються працівниками загального відділу апарату   райдержадміністрації.

          5. Порушені у зверненнях громадян до райдержадміністрації питання розглядаються  головою райдержадміністрації або його заступниками відповідно до розподілу обов’язків.

              6. На виконання статей 14,15,16 Закону України “Про звернення громадян” звернення Героїв Радянського  Союзу, Героїв Соціалістичної  Праці, Героїв України, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються безпосередньо головою райдержадміністрації,  а в разі його відсутності – особою, яка  виконує його обов’язки.

             7. Громадяни, які звернулися до державної адміністрації, отримують відповіді про результати розгляду звернень у терміни, передбачені статтею 20 Закону України  “Про  звернення  громадян”.

           8. Відповіді громадянам готують ті структурні підрозділи райдержадміністрації, районні  служби, які отримали звернення на розгляд та виконання. Відповіді громадянам підписують голова райдержадміністрації, його заступники, керівник апарату   відповідно  до розподілу обов’язків або за їх дорученням керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, районних служб, органів місцевого самоврядування.

       9.Відповідальність за несвоєчасне та не в повному обсязі надання відповідей громадянам за їх зверненнями несуть  керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, районних служб, виконкомів селищної  та сільських рад  у порядку, передбаченому чинним законодавством.

           10. Контроль за своєчасним наданням відповідей громадянам  на їх   звернення здійснюють  працівники загального відділу апарату райдержадміністрації.

           11.За результатами розгляду звернень  громадян інформації Президенту України, Секретаріату Президента України, органам  державної влади України вищого рівня,  народним депутатам України, засобам масової  інформації готують структурні підрозділи райдержадміністрації, районні служби за дорученням  голови  райдержадміністрації , його заступників, керівника апарату згідно з резолюцією. Якщо у резолюції декілька виконавців, узагальнену  інформацію готує   виконавець, який зазначений  першим у резолюції.

          Зазначені  інформації готуються за підписом голови райдержадміністрації, його заступників, керівника  апарату   згідно з розподілом обов’язків.

          Відповідальність за несвоєчасне та не в повному обсязі надання інформації несуть керівники зазначених служб у порядку, передбаченому чинним законодавством.

           12. Інформації за зверненнями громадян, які  готуються за підписом голови  райдержадміністрації, візуються керівниками служб, яким доручався розгляд звернень, начальником  загального  відділу апарату райдержадміністрації, заступниками голови  райдержадміністрації, керівником апарату,  якщо їм доручався розгляд звернень.

           13. Інформації  за зверненнями громадян, які готуються за підписом заступників  голови, керівника апарату райдержадміністрації, візуються керівниками служб, яким доручався розгляд звернень.

           14. Організаційне забезпечення  та контроль за своєчасним наданням інформацій здійснюють працівники загального відділу апарату райдержадміністрації.

           15.Анонімні листи, а також повторні звернення від одного і того ж  громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, не розглядаються.

           16.Загальний відділ апарату райдержадміністрації регулярно аналізує кількість і   характер письмових та усних звернень, роботу по їх розгляду та інформує про це керівництво  районної державної адміністрації.

Організація особистого прийому громадян

           17.Особистий прийом громадян здійснюється головою райдержадміністрації, його заступниками, керівником апарату, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації  згідно з графіком.

           18.Графік особистого прийому громадян  керівництвом  райдержадміністрації  містить дані про дні і години прийому, затверджується головою райдержадміністрації,

оприлюднюється через засоби  масової інформації.

         Виїзні прийоми громадян  здійснюються  відповідно до графіка  затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації.  

           19.Графіки особистого прийому громадян у структурних підрозділах райдержадмініст-

рації, органах місцевого самоврядування затверджуються  відповідними керівниками  та оприлюднюються.

           20.В райдержадміністрації попередню співбесіду з громадянами, які  прийшли на прийом до голови райдержадміністрації, його заступників, керівника апарату,  та   організаційне забезпечення прийому здійснюють працівники загального відділу  апарату

райдержадміністрації.

           21.Зміст звернень громадян, з якими вони звертаються на особистому прийомі голови райдержадміністрації, його заступників, керівника апарату  вноситься  працівниками загального відділу апарату райдержадміністрації у реєстраційну картку.

           22.Якщо питання, порушене в усному зверненні, вирішити безпосередньо під час особистого прийому неможливо, то таке звернення направляється на виконання відповідним службам, а громадянин за результатами його розгляду отримує від них відповідь у терміни, визначені статтею 20 Закону України “Про звернення громадян”.

           23. За бажаннями громадян відповідь на його звернення на особистому прийомі може бути як письмова, так і усна.

          Письмова відповідь за результатами особистого прийому  готується згідно з вимогами, передбаченими пунктами 7, 8 цього  Порядку.

           24. Під час проведення особистого прийому громадян головою райдержадміністрації безпосередньо з ним на прийомі може працювати начальник загального відділу апарату райдержадміністрації. На нього покладається контроль за виконанням доручень голови райдержадміністрації, даних  під час прийому.

           25. Діловодний  контроль за виконанням доручень, даних керівництвом райдержадміністрації під час прийому громадян, здійснюється  працівниками загального відділу апарату райдержадміністрації.

           26.Діловодство щодо розгляду звернень громадян в районній державній адміністрації здійснюється в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України, згідно з вимогами Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування,  об”єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України  від 14.04.97  № 348.

           27. Відповідальність за організацію роботи та стан діловодства  щодо розгляду звернень громадян несуть керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, районних організацій,  органів місцевого самоврядування.

           28.Контроль за організацією роботи та станом діловодства щодо розгляду звернень у структурних підрозділах райдержадміністрації, районних організаціях, органах місцевого самоврядування  здійснює загальний відділ  райдержадміністрації.

РОЗДІЛ IX

Організація правового забезпечення

діяльності райдержадміністрації

           1. Правове забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань посадовим особам райдержадміністрації здійснює головний спеціаліст-юрисконсульт апарату райдержадміністрації, який підпорядковується голові та керівнику апарату райдержадміністрації.

           2. У своїй діяльності головний спеціаліст-юрисконсульт апарату райдержадміністрації керується Конституцією та Законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, та розпорядженнями голови райдержадміністрації.

           3.Основними завданнями головного спеціаліста-юрисконсульта апарату райдержадміністрації є:

             правове забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації;

           організація  правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

             підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

           4. Головний спеціаліст-юрисконсульт апарату   райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

             забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови  райдержадміністрації, рішень колегії;

             проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

            визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції; 

            надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

           представляє інтереси райдержадміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

           виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього Регламенту та посадової інструкції, що затверджується керівником апарату райдержадміністрації;

           виконує інші передбачені законодавством функції.

РОЗДІЛ X

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії районної державної адміністрації

           1. Для сприяння у здійненні повноважень районної державної адміністрації її голова  утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи  ( ради, комісії, колегії, робочі  групи тощо), служби та комісії.  Завдання, функції та персональний склад  таких органіввизначає голова райдержадміністрації.

 Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

     2.Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності може утворюватися колегія райдержадміністрації ( надалі – колегія) у складі голови районної державної адміністрації (голова колегії), його заступників, керівника апарату та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

           3. До складу колегії можуть входити за згодою керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади та посадові особи органів  місцевого самоврядування.

           До складу колегії райдержадміністрації можуть бути включені за пропозицією  громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.

     4. Засідання колегії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

     Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи  райдержадміністрації, позачергові – у міру потреби.

     5. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос  головуючого.

     В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

     Рішення колегії оформляється протоколом, який підписується головою колегії і є підставою для видання ним відповідного розпорядження або доручення.

     6. Апарат райдержадміністрації здійснює організаційне забезпечення засідань колегії.

     7. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Типовим положенням про колегію центрального органу виконавчої влади і райдержадміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1569 ( Офіційний вісник України, 2003 р., № 40, ст. 2107), та цим Регламентом.

РОЗДІЛ XI

Порядок підготовки та проведення нарад

           1. Голова,  заступники голови,  керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань,

що належать до їх компетенції.

           План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.

           Організація проведення нарад у голови райдержадміністрації  та його  заступників    покладається на  апарат або відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації.

           2. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань – подаються у день проведення наради.

           3.Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

           Протокол наради підписує  головуючий.

           4. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження, доручення голови або наказ керівника структурного підрозділу райдержадміністрації.

       5. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа.

                                                        

РОЗДІЛ XII

Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень

голови районної державної  адміністрації

           1. Голова районної державної адміністрації на виконання Конституції  України на виконання актів законодавства, доручень Прем’єр – міністра України, за власною ініціативою видає одноособово в межах  повноважень райдержадміністрації.

           2. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації (далі – проекти розпоряджень) готують апарат, структурні підрозділи райдержадміністрації, а також територіальні органи центральних органів виконавчої влади.

           3. У разі коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам  райдержадміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

           4.Проекти розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації, а у разі потреби з іншими органами.

           Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження.

           Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо),отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

           Заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

           Проекти розпоряджень райдержадміністрації, які розробляються на виконання  актів законодавства та доручень Прем'єр-міністра України, погоджуються не пізніше  ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

           Проекти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування.

           Якщо заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

           За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження ( додаток 1), у якій зазначаються заінтересовані  структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що:

            погодили проект розпорядження без зауважень;

 висловили зауваження  та пропозиції,  враховані головним розробником;

висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

            на висловили своїх пропозицій щодо проекту розпорядження.

           Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації.

           Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.

           5. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів  райдержадміністрації, її апарату та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій ( додаток 2), який підписує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

           6. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження

 ( додаток 3 ), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози

соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

           До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали ( таблиці, графіки тощо).

           Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

           Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

           Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в  тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.

           7. У разі, коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця ( додаток 4 ), у якій зазначаються положення ( норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

           8. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення , його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або  частково.

           9. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення

недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання  розпорядження.

           Нормативні положення та завдання суб'єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження,  повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити у разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.

           У проекті розпорядження можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.

           Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку району у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації.

           10. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності» за Методикою проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308 ( Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст. 612).

           Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта подає:

             копію рішення територіального органу Держкомпідприємництва про його погодження або копію рішення регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;

             копію повідомлення про оприлюднення проекту.

           11. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові райдержадміністрації разом з документами, передбаченими  пунктами 3 - 10 даного розділу  Регламенту.

           За дорученням голови райдержадміністрації або його заступника ( відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату райдержадміністрації опрацювання внесеного проекту  розпорядження проводиться в апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту.

           Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.

           12. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковій правовій експертизі головним спеціалістом-юрисконсультом апарату райдержадміністрації.

           У разі, коли проект розпорядження подано апарату райдержадміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог головний спеціаліст-юрисконсульт апарату райдержадміністрації доповідає про це керівнику апарату райдержадміністрації, який у дводенний строк із супровідним листом за своїм підписом ( додаток 5) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

           Головний спеціаліст-юрисконсульт апарату райдержадміністрації опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов'язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормо- проектувальної  техніки, а також у разі потреби редагує проект розпорядження.

           Головний спеціаліст-юрисконсульт апарату райдержадміністрації  під час проведення правової експертизи:

             перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

             оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

             перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

           У разі виявлення невідповідності  проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства головний спеціаліст-юрисконсульт апарату райдержадміністрації  готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі, коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, головний спеціаліст-юрисконсульт апарату райдержадміністрації  готує висновок( додаток 6 ).

           Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

           13. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

                Погоджений проект розпорядження візується  у такому порядку:

безпосередній виконавець;

керівник  структурного підрозділу;

начальник загального відділу апарату адміністрації;

головний спеціаліст -юрисконсульт апарату адміністрації;

завідувач сектору  організаційної роботи апарату адміністрації;

заступники  голови адміністрації;

керівник  апарату  адміністрації.

           14.Розпорядження голови райдержадміністрації  ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби – оприлюднюються.

           Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Житомирській області згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 ( ЗП України, 1993 р., № 1-2, ст. 28; Офіційний вісник України, 1998 р., № 42, ст.1551).

           Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

           Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набирання чинності.

           Додатки до розпоряджень голови райдержадміністрації є невід'ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником апарату райдержадміністрації.

           Розпорядження голови райдержадміністрації надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з розрахунком розсилання та оприлюднюються  в установленому  порядку.

           Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України «Про засади держаної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження

 РОЗДІЛ XIII

Публічне обговорення проекту розпорядження

голови райдержадміністрації

           1.Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення району, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також  має важливе соціально-економічне значення для його розвитку, може бути внесений для публічного  обговорення  на будь-якому етапі підготовки шляхом  опублікування  у друкованих засобах масової інформації або   доведення  до відома населення в інший спосіб.

           2. Рішення про проведення публічного обговорення  проекту розпорядження приймає  голова райдержадміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною  ініціативою.

         Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повиннамістити  обгрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його  проведення,  стислий зміст, мету  та  очікувані результати  прийняття розпорядження.

           Пропозиція підписується головним  розробником  та візується керівниками заінтересованих  структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами.

           До пропозиції  додаються  проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником,  та план проведення публічного обговорення.

           У плані проведення публічного обговорення  зазначається:

         які  верстви та групи населення повинні взяти участь в  обговоренні;

         яких результатів необхідно досягти;

         які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

         строк проведення обговорення.

           Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

           3. Організація проведення публічного  обговорення покладається на головного

розробника.

           Головний розробник подає  у загальний  відділ апарату райдержадміністрації  проект розпорядження з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності  його прийняття, а також контактні телефони і адресу головного розробника.

           Публічне обговорення проекту розпорядження проводиться з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2009 №1302 «Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».         

           4. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються   під

час доопрацювання проекту

           Доопрацювання  проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення   головного розробника  щодо продовження  строку  внесення проекту до райдержадміністрації.

                                                 

РОЗДІЛ XIV

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

           До Регламенту, при потребі, можуть бути внесені доповнення та зміни.

                                                                                                         Додаток 1

                                                                                                         до Регламенту  районної

                                                                                                         державної адміністрації

 

                     

ДОВІДКА

                                                про погодження проекту розпорядження

(назва)

 

    Проект розпорядження  розроблено __________________________________________

                                                                 (найменування структурного підрозділу,

                                               іншого органу, що є головним розробником)

( підстава для  розроблення )

 

та погоджено:

без зауважень

_______________                                 ________________________

      ( посада)                                                ( ініціали та  прізвище)

 

із зауваженнями ( пропозиціями),

які  враховано

________________                              ________________________

      ( посада)                                                  ( ініціали та прізвище)

 

із зауваженнями( пропозиціями),

які  враховані частково

_________________                           ________________________

      (посада)                                                 ( ініціали та  прізвище)

 

із зауваженнями( пропозиціями),

які  не враховано

_________________                            ________________________

      (посада)                                                 ( ініціали та  прізвище)

 

 

     Структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, які відповідно до розділу XII Регламенту Пулинської райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови Пулинської райдержадміністрації від 23.12.2016 № 382, вважаються такими, що погодили проект без зауважень:

 

 

____________________________      ___________      _________________________________

    (найменування посади керівника               ( підпис)                               (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

      

______  ____________ 20__  р.

 

                                                                                                             Додаток 2

                                                                                                             до Регламенту  районної

                                                                                                             державної адміністрації

 

 

 

ПРОТОКОЛ

узгодження позицій

 

 

             щодо проекту розпорядження ________________________________________

                                                        ( назва)

 1. Ураховані зауваження ( пропозиції)

   

 

Редакція частини

проекту розпорядження, до

якої висловлено зауваження

( пропозиції)

 

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (пропозиції) та їх зміст

Спосіб врахування

2. Неврегульовані розбіжності

Редакція спірної частини проекту розпорядження

 

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (пропозиції) та їх зміст

 

Обґрунтування причин відхилення зауважень (пропозицій) головним розробником

 

 

 

___________________________        __________________         _________________________

(найменування посади керівника                            (підпис)                                            (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

 

 

 

____   ______________  20__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Додаток 3

                                                                                                          до Регламенту районної

                                                                                                          державної адміністрації

                                               

 

                           

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

         до проекту розпорядження _________________________________________

                                                                                             (назва)

 

    

 1.  Обґрунтування  необхідності прийняття розпорядження

 

         Зазначається підстава розроблення проекту розпорядження ( на виконання акта  законодавства, доручення Прем'єр-міністра України, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть проблеми, на розв'язання якої спрямовується розпорядження, і причини її виникнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання питання.

 

 1. Мета і шляхи її досягнення

 

         Розкривається мета, якої планується досягти в результаті прийняття  розпорядження, та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту.

 

 1. Правові аспекти

 

Зазначаються правові підстави розроблення проекту розпорядження та перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

 

Виходячи із змісту проекту розпорядження зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими, що втратили чинність, а також завдання з розроблення нових розпоряджень або відсутність потреби у внесенні змін до чинних чи розробленні нових розпоряджень.

 

У разі коли проект розпорядження стосується прав та обов'язків громадян, про це зазначається окремо.

 

 1. Фінансово-економічне обґрунтування.

 

         Наводяться фінансово-економічне обґрунтування проекту розпорядження, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття.  Якщо виконання розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це  зазначається окремо.

 

          Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

 1. Позиція заінтересованих органів

 

         Зазначається, чи стосується проект розпорядження інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція.

 

          Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу, проведену з їх урегулювання ( стисло повідомляється про вжиті головним розробником заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також хто з посадових осіб брав у них участь).

 

 1. Регіональний аспект

 

          Якщо проект розпорядження стосується питання розвитку району, зазначається, чи враховують положення проекту  потребу регіону, його вплив на регіональний розвиток, наводиться позиція органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її відображення в проекті.

 

 1. Громадське обговорення

 

          Наводяться результати проведених консультацій з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування, запропоновані шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способи врегулювання конфлікту інтересів.

 

          Якщо проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо.

 

          8.  Дається  прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, зазначаються критерії ( показники), за якими оцінюється їх  ефективність, порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації. Критерії оцінки ефективності повинні зазначатися в конкретних одиницях ( грошові одиниці, одиниці продукції тощо). Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

_________________________________        ______________             ____________________

( найменування посади керівника                                           (підпис)                            ( ініціали та прізвище)

   структурного підрозділу, іншого

 органу, що є головним розробником

                                                                      

“_____”__________________20___р.

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

                                                                                                             Додаток 4

                                                                                                             до Регламенту районної

                                                                                                             державної адміністрації

                                                                                          

 

                          

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

 

      до проекту розпорядження  ________________________________________

                                                                               ( назва)

        

                   Зміст положення

              чинного розпорядження

              Зміст відповідного положення

                    проекту розпорядження

 

 

 

 

_____________________________            ______________             ____________________

( найменування посади керівника                              (підпис)                                 ( ініціали та прізвище)

   структурного підрозділу, іншого

 органу, що є головним розробником)

 

 

 

____   __________________  20___р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Додаток 5

                                                                                                              до Регламенту районної

                                                                                                              державної адміністрації

 

                                                                                _____________________________________

                                                                                         ( найменування  структурного підрозділу,

                                                                                                          іншого органу, що є головним розробником)

 

 

                Відповідно до Регламенту Пулинської райдержадміністрації, затвердженого

    розпорядженням  голови від  23.12.2016  № 382, повертаємо проект розпорядження

    ______________________________________________________________________________

                                                                                              (назва)

 

    для приведення його у відповідність з вимогами пункту ___________ зазначеного

    Регламенту.

 

    Додаток:  на ___________ арк.

 

    ___________________________           ________________           __________________

         (керівник апарату)                                                  (підпис)                                (ініціали та прізвище)

 

 

 

   _____    ________________ 20__р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Додаток 6

                                                                                                                  до Регламенту районної

                                                                                                                  державної адміністрації

                                                                                                        

 

 

 

 

ВИСНОВОК

 

        апарату Пулинської райдержадміністрації до проекту розпорядження

 __________________________________________________________________________

(назва)

          Проект розпорядження розроблено  ____________________________________________

                                                                            (найменування структурного підрозділу,

                                                іншого органу, що є головним розробником)

 

 1. За результатами проведеної експертизи виявлені невідповідності:

 

 1. _________________________________________________________________________

                                    (Конституції і законам України, іншим актам законодавства,

___________________________________________________________________________________________

                                             розпорядженням голови держадміністрації)

 

 1. ________________________________________________________________________________________

                                    (вимогам нормопроектувальної техніки – зазначаються недоліки,

____________________________________________________________________________________________

                                                          зокрема логічні та змістові)

 

2. Узагальнений висновок ______________________________________________________

                                                                                           (наводиться узагальнений висновок та пропозиції

____________________________________________________________________________________________

                     щодо проекту в цілому, оцінюється правова доцільність прийняття та обґрунтованість

____________________________________________________________________________________________

            проекту, доцільність способу правового врегулювання питання, порушеного в ньому)

 

    Правову експертизу проекту розпорядження проведено:

__________________________              ____________           _______________________

(головний спеціаліст-юрисконсульт                       (підпис)                              (ініціали та прізвище)

апарату райдержадміністрації)

 

 

_______   _________________  20__р.

 


Цікаві факти
За інформацією відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації станом на 01.09.2017 року у Реєстрі зареєстровано 16823 виборця

Пошук в Інтернеті

Шукати

Прогноз погоди


Статистика
сьогодні:
43
всього:
125748
перегл. сторінки:
127

Веб-портал органів виконавчої влади України

Верховна Рада України

Інтернет-представництво президента України

Житомирська обласна державна адміністрація

© 2008 - 2021 Червоноармійська районна державна адміністрація


© 2008 - 2021 Червоноармійська районна рада